Voorwaarden Lidmaatschap Businessclub De Gelderse Kring


 1. Verenigingsjaar
  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
   
 2. Lidmaatschap
  Leden zijn ondernemingen, ondernemers, overheidsinstanties of organisaties.
  Elk lidmaatschap geeft recht op twee afgevaardigden naar evenementen, bijeenkomsten of vergaderingen.
   
 3. Aanvang lidmaatschap
  Het lidmaatschap vangt aan op de datum van aanmelding. De contributie wordt hierop pro rato afgestemd. Afwijking van deze regel kan alleen in overleg met het bestuur.
   
 4. Bendiging lidmaatschap
  De beëindiging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk plaats vinden uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het lid zijn contributie geheel verschuldigd.
   
 5. Contributie
  De contributie bestaat uit een jaarlijkse bijdrage welke wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
   
 6. Statuten
  Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging waarvan kopie verkrijgbaar zijn bij de secretaris of secretariaat.
   
 7. Algemeen
  Adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden aan het secretariaat.

N.B.
Naast de rechten brengt het lidmaatschap van een vereniging ook enkele verplichtingen met zich mee. Zo wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij probeert in goede harmonie met alle andere leden van de vereniging om te gaan. Ook wordt in sommige gevallen een beroep gedaan op de leden om te helpen bij evenementen en activiteiten waar de vereniging beter van wordt. Kortom, er wordt een stukje verantwoordelijkheid gevraagd om de vereniging nu en in de toekomst te laten bloeien.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 27 januari 2005

van de te Ede gevestigde vereniging: Businessc1ub de Gelderse Kring, vastgesteld in de algemene vergadering gehouden te Ede op 27 januari 2005.

Bestuur. 

Artikel 1.

a.  De zittingsduur van een bestuurslid bedraagt in eerste instantie twee jaar. Vervolgens is een bestuurslid herkiesbaar voor een periode van telkens een jaar, zulks met inachtneming

van de maximale zittingsduur van zes jaren.

b. in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten dient, indien kandidaatstelling van bestuursleden geschiedt door leden, een dergelijk voorstel schriftelijk te geschieden bij de secretaris -tenminste twee weken voorafgaande aan de desbetreffende algemene vergadering. 

Financieel verslag:

Artikel 2.

a.  het bestuur benoemt jaarlijks voor een en dertig december een accountant die de door een bestuurder opgemaakte balans en staat van baten en lasten met toelichting beoordeelt omtrent de getrouwheid en voorziet van een verklaring.

b.    bedoelde Financiele stukken met verklaring van de accountant liggen vanaf twee weken voorafgaand aan de desbetreffende algemene vergadering bij de penningmeester voor ieder lid ter inzage.

Commissies:

Artikel 3.

Het bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid personen benoemen en ontslaan in commissies.

-2- Lidmaatschap: 

Artikel 4.

a. opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per mail

geschieden bij de secretaris ofwel de ambtelijk secretaris en alleen tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.

b. het bestuur is in het kader van een evenwichtige opbouw binnen het

ledenbestand bevoegd tijdelijk per branche een ledenstop in te stellen.

Algemene bepalingen:

Artike1 5.

a. het is een lid toegestaan bij activiteiten zich te

doen vergezellen van nog een ander; introducés zonder begeleiding van het desbetreffend lid worden niet toegelaten. 

b. het is leden niet toegestaan het ledenbestand

   bekend te maken aan derden voor welk soort

activiteiten dan ook, hetzij om niet hetzij tegen betaling, tenzij zulks geschiedt met toestemming van het bestuur.

Wijzigingen en huishoudelijk reglement:

Artike1 6.

a. dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd in een algemene

vergadering bij meerderheids- besluit.

b. voorgestelde wijzigingen dienen gelijk met de oproeping voor de

desbetreffende algemene vergadering aan de leden bekend te worden gemaakt"